O Centru

Centar za istraživanje i razvoj UNSA je podorganizaciona jedinica Univerzieta u Sarajevu čija je djelatnost koordinacija i podrška naučnoistraživačkom, umjetničkoistraživačkom i razvojnoistraživačkom radu kroz sudjelovanje u izradi aplikacija na domaće i međunarodne konkurse, organiziranje i realizacija projekata i programa iz oblasti naučnoistraživačkog, umjetničkoistraživačkog i razvojnoistraživačkog rada za razvoj novih znanja i moderan i efikasan pristup transferu tehnologija za potrebe privrede i društva u cjelini.

About

Research and Development Centre of the University of Sarajevo is the sub-organizational unit of the University of Sarajevo with main focus on coordination and support of research activities in terms of scientific, artistic and development work, through active participation in development of project application for local and international calls, organization and realization of projects and programs with an aim to develop new knowledge and skills and to enable modern and efficient approach to technology transfer in line with the needs of business and society as a whole.

Kontakt podaci – Contact

Prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, Direktorica Centra za istraživanje i razvoj / Head of Centre for Research and Development
E-mail: maja.arslanagic@efsa.unsa.ba

Mr. Lejla Dizdarević, Stručni saradnik / Associate
E-mail: lejla.dizdarević@unsa.ba