Pregled zakonskih propisa iz oblasti nauke i naučnoistraživačke djelatnosti u BiH, te institucionalnih akata Univerziteta u Sarajevu

Propisi na nivou Bosne i Hercegovine

Propisi Federacije Bosne i Hercegovine

Propisi Kantona Sarajevo

Propisi Univerziteta u Sarajevu