Centar za istraživanje i razvoj UNSA je podorganizaciona jedinica Univerzieta u Sarajevu čija je djelatnost koordinacija i podrška naučnoistraživačkom, umjetničkoistraživačkom i razvojnoistraživačkom radu kroz sudjelovanje u izradi aplikacija na domaće i međunarodne konkurse, organiziranje i realizacija projekata i programa iz oblasti naučnoistraživačkog, umjetničkoistraživačkog i razvojnoistraživačkog rada za razvoj novih znanja i moderan i efikasan pristup transferu tehnologija za potrebe privrede i društva u cjelini.