Rad pod naslovom „Efektivne granice za Huberovu konstantu i Faltingsovu delta funkciju”, čiji je autor prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Odsjeka za matematiku, objavljen je u Q1 časopisu Američkog matematičkog društva Mathematics of Computation.

U radu je prof. dr. Muharem Avdispahić uspio da smanji dosadašnju procjenu gornje granice za Faltingsovu delta funkciju, zavisno od situacije, od 108 (100 miliona) puta do 1016 (10 kvadriliona) puta.  Faltingsovom delta funkcijom naziva se invarijanta pridružena kompaktnim Riemannovim površima koju je uveo njemački matematičar Gerd Faltings, dobitnik Fieldsove medalje (najvišeg svjetskog priznanja u oblasti matematike) u epohalnom radu iz 1984. godine posvećenom kalkulusu na aritmetičkim površima. U međuvremenu su Jay Jorgenson i Juerg Kramer u Annals of Mathematics 2009. godine uspjeli da izraze granice za Faltingsovu delta funkciju u osnovnim terminima hiperboličke geometrije površi, a zatim 2014. godine utvrdili efektivne granice koje su predmet poboljšanja prof. Avdispahića.