U okviru aktivnosti naučno-istraživačkog Projekta: “Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu” (IVIK UNSA), koji realizira Univerzitetu u Sarajevu-Pravni fakultet uz podršku Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu, a koji sufinansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, dana 26.04.2024. godine sa početkom u 10h organizira se Promocija pravilnika o upravljanu o upravljanju intelektualnim vlasništvom Univerziteta u Sarajevu (Pravilnik). Promocija će se održati u Svečanoj sali Rektorata UNSA.

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) usvojio je Pravilnik u maju 2022. godine (https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-upravljanju-intelektualnim-vlasnistvom-univerziteta-u-sarajevu). 

Pravilnik uređuje prava na intelektualnim dobrima nastalim u okviru UNSA i njenih članica, međusobni odnosi između UNSA i stvaralaca intelektualnih dobara, te trećih fizičkih i pravnih lica u pogledu prijave, procjene, pravne zaštite i komercijalizacije intelektualnih dobara, te osnivanje, sastav, način rada i nadležnosti Komisije za intelektualno vlasništvo i Ureda za upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Cilj promocije Pravilnika je da se njegovi adresati (posebno akademsko, naučno-istraživačko/umjetničko-istraživačko, stručno i ostalo osoblje UNSA, te studenti_ce UNSA) detaljnije upoznaju sa sadržajem Pravilnika, tijelima (Komisija i Ured) koja se osnivaju tim Pravilnikom, procedurama kako prijaviti, zaštiti i komercijalizirati neko intelektualno dobro nastalo na UNSA, te budućim planovima u pogledu promocije inovacijskih i kreativnih procesa na UNSA. Također je cilj ove promocije da se sa postojanjem i sadržajem Pravilnika upoznaju i predstavnici relevantnih industrija, a u svrhu jačanja buduće naučno-istraživačke i razvojne saradnje.

Simbolično, promocija Pravilnika se održava na Svjetski dan intelektualnog vlasništva, koji će u poslijepodnevnim satima biti obilježen prigodnim programom (https://www.unsa.ba/novosti/world-ip-day-2024).

AGENDA