POZIV ZA UČEŠĆE U RADIONICAMA U OKVIRU PROJEKTA: “ZNAČAJ PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U POTICANJU INOVATIVNOSTI I KREATIVNOSTI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU” (IVIK UNSA)

Poštovani/a,

Znanje i intelektualne kreacije (autorska djela i inovacije) koje nastaju u okviru visokoškolskih ustanova su katalizator društvenog i ekonomskog napretka država, ukoliko se štite i diseminiraju na adekvatan način. Sinergija, saradnja i razmjena između univerziteta i privrede jedne države su u tom procesu od ključnog značaja. Kočnicu u tom sistemu može predstavljati niz faktora, od npr. niskog nivoa svijesti o značaju zaštite intelektualnih dobara, neadekvatnog pravnog okvira za upravljanje intelektualnim dobrima nastalim na univerzitetu, do nepostojanja podrške istraživačima u procesu zaštite i komercijalizacije.

U cilju otklanjanja tih faktora na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA) se od 01. 09. 2023. godine do 01. 05. 2024. godine realizira naučno-istraživački/istraživačko-razvojni Projekat pod nazivom: „Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu“ (IVIK UNSA) koji sufinansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Nosilac ovog Projekta jeste Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet (UNSA-PFSA), a uz saradnju i podršku Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajeva (CIR UNSA).

Jedna od Projektnih aktivnosti, a koja se upravo realizira u svrhu otklanjanja tih negativnih faktora i kočnica, jeste i organizacija dvije radionice za akademsko,  naučnoistraživačko/umjetničko-istraživačko i stručno osoblje UNSA, odnosno njenih članica i podorganizacionih jedinica. Cilj ove dvije radionice jeste sticanje trajnih znanja i vještina na temu:

a) pronalazaka, patenata i pisanja patentne prijave, i

b) autorskih djela, autorskih prava i formuliranja autorskih ugovora.

Radionice će biti održane dana 12.03.2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu.

Registraciju je moguće izvršiti do petka, 1. 3. 2024. godine, putem linka: https://www.surveymonkey.com/r/3L69FVL.

Pozivnica