U organizaciji Univerziteta u Sarajevu i Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) 22. februara 2021. godine održan je okrugli sto o temi „Perspektive istraživanja i razvoja na univerzitetima“. 

Prisutne učesnike pozdravila je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, naglasivši da je formiranje novog ministarstva koje je fokusirano isključivo na visoko obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo prvi pokazatelj prioriteta koje ove oblasti imaju za Kanton. Naredni značajni pokazatelj jeste to što se u budžetu KS za 2021. godinu nalaze rekordna tri miliona KM za naučnoistraživačke projekte. Ministrica smatra da je jedan od ključnih aspekata za uspjeh naučnoistraživačkog rada u BiH umrežavanje i naučna saradnja, zbog čega pozdravlja inicijativu i povezivanje sa predstavnicima BHAAAS-a. 

Uime Univerziteta u Sarajevu prisutnima se obratio prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić, koji je istakao da Univerzitet u Sarajevu posvećuje posebnu pažnju naučnoistraživačkom i umjetničkoistraživačkom radu kao i istraživanju i razvoju, te da je praćenje smjernica iz ovih oblasti strateška odrednica Univerziteta. Također, naveo je brojne korisne aspekte saradnje sa BHAAAS-om, uz izražavanje zadovoljstva da će nova kancelarija BHAAAS-a u Sarajevu biti u Kampusu Univerziteta. 

Prof. dr. Mahira Tanović, predsjednica BHAAAS, također je pozdravila skup i istakla da je za BHAAAS veoma značajno sarađivati sa univerzitetima u BiH. Naglasila je da je u posebnom fokusu BHAAAS-a uvijek saradnja sa studentima, te da je neophodno potaći bh. studente da budu probitačni i da koriste potencijale i resurse koji su im na raspolaganju. 

Skup su pozdravili i prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, direktorica Centra za istraživanje i razvoj UNSA, te prof. dr. Ismar Volić sa Univerziteta Boston uime BHAAAS-a. Profesorica Arslanagić-Kalajdžić je predstavila paneliste: prof. dr. Naidu Ademović, Građevinski fakultet UNSA, prof. dr. Belmu Ramić-Brkić, dekanesu Fakulteta za računarske nauke i informacione sisteme Univerziteta SSST, prof. dr. Senada Divanovića, Cincinnati Children’s Hospital, prof. dr. Zlatana Akšamiju, University of Massachusetts, te prof. dr. Naima Logića, Arizona State University. Panelisti su predstavili svoja iskustva iz oblasti istraživanja i razvoja, način na koji se provodi istraživanje i razvoj na njihovim institucijama. Također, govorili su o značaju podrške državnih institucija, institucija inovacijskog ekosistema univerzitetima, kao i o značaju saradnje sa poslovnom zajednicom. Konačno, diskutirano je o procesima značajnim za istraživanje i razvoj na univerzitetima, kao što su intelektualno vlasništvo, transfer tehnologija, te tzv. univerzitetski „spin-off“ projekti. 

Neki od zaključaka skupa su da je potrebno raditi na promjeni svijesti i da je neophodno motivirati i studente i profesore u BiH da se aktivnije bave istraživačkim i razvojnim projektima. Naglašeno je da u SAD-u institucije koje ulažu u istraživanje i razvoj imaju viziju za narednih pet do 25 godina i da je uvijek riječ o dugoročnim ulaganjima koja generiraju pozitivne efekte. Ta ulaganja su, dakle, dvosmjerna i uvijek se vrate kako zajednici tako i institucijama koje su investirale. Profesori, doktorski studenti te uredi za podršku na univerzitetima čine taj interni ekosistem za podršku istraživanju i razvoju. Također, dat je i primjer dugoročne saradnje između univerziteta i velike kompanije koji je generirao mnoge naučnoistraživačke doprinose. Zaključeno je i da je za profesore iz BiH ključno ostvariti umrežavanje sa ekspertima iz njihove oblasti iz inostranstva, te da kontakti sa članovima BHAAAS-a mogu biti odlična polazna osnova.