Poštovani/e,

Intelektualne kreacije i znanje, odnosno autorska djela i inovacije koje nastaju u okviru univerziteta i javnih istraživačkih ustanova predstavljaju osnov za društveni i ekonomski napredak svake države. Intelektualne kreacije koje nastaju na univerzitetima nisu samo rezultat rada naučno-istraživačkog, umjetničko-istraživačkog osoblja, već često nastaju i kroz kreativni rad studenata_ica koji pohađaju univerzitete.

Usvajanjem „Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom Univerziteta u Sarajevu“ 2022. godine (dalje: „Pravilnik UNSA“), Univerzitet u Sarajevu (dalje: „UNSA“) prepoznao je značaj zaštite i komercijalizacije prava intelektualnog vlasništva, a upravo lica koja su obuhvaćena Pravilnikom UNSA, odnosno lica na koje se primjenjuje ovaj pravni akt, jesu između ostalog i svi studenti_ce UNSA.

Kočnicu u sistemu društvenog i ekonomskog razvoja, kroz kreiranje intelektualnih dobara, može predstavljati niz faktora (npr. niskog nivoa svijesti o značaju zaštite intelektualnih dobara). U cilju otklanjanja tih faktora na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, a uz saradnju i podršku Centra za istraživanje i razvoj UNSA se od 01.09.2023. godine do 01.05.2024. godine realizira naučnoistraživački i istraživačko-razvojni Projekat pod nazivom: „Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu“ (IVIK UNSA) koji sufinansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Jedna od Projektnih aktivnosti predviđena za studente_ice UNSA jeste organizacija besplatnih pravnih klinika.

Pravna klinika je platforma za pružanje besplatne pravne pomoći. U konkretnom slučaju, ova besplatna pravna pomoć bi bila iz oblasti prava intelektualnog vlasništva, a namijenjena je studentima_cama UNSA. Besplatnu pravnu pomoć pružat će studentice postdiplomskog studija Pravnog fakulteta.

Ovaj „peer to peer“ pristup čini pravnu kliniku pristupačnijom i otvorenijom za studente_ice, dok pri tome ekspertiza iz oblasti prava intelektualnog vlasništva nije umanjena, jer će pravne klinike realizirati diplomirane i zaposlene pravnice.

Organiziranjem studentskih pravnih klinika cilj je da se studenti_ce UNSA međusobno povežu, a sve kroz mogućnost davanja besplatne pravne podrške u pogledu zaštite  intelektualnih dobara koje oni_e stvore tokom svih ciklusa studija na UNSA. Naredni cilj klinika jeste upoznavanje studenata_ica da su i oni obuhvaćeni adresati Pravilnika UNSA, te njihovih prava i obaveza u tom pogledu.

U okviru ove projektne aktivnosti bit će realizirane dvije pravne klinike:

  1. „Pravna klinika iz autorskog i srodnih prava“;
  2. „Pravna klinika iz prava industrijskog vlasništva“.

1) „Pravna klinika iz autorskog i srodnih prava“

2) „Pravna klinika iz prava industrijskog vlasništva“

PRILOG