Realizacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Biulding in the field of Hgiher Education – CBHE) pod nazivom “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina” (IQPharm)započela je 15. januara 2021. godine. 

Na prvim online sastancima održanim 12. i 13. februara 2021. godine (IQPharm Kick-Off Meeting) koordinator i učesnici projekta službeno su započeli sa aktivnostima vezanim za ovaj izuzetno značajan projekat od nacionalnog interesa, koji za cilj ima unaprijediti kvalitet i modernizirati studij farmacije na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. 

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu koordinira i provodi projekat IQPharm u ime Univerziteta u Sarajevu. U okviru projekta planirana je zajednička saradnja četiriju farmaceutskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru) sa farmaceutskim fakultetima u Hrvatskoj (Sveučilište u Splitu), Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu), Italiji (Univerzitet Chieti-Pescara) i Irskoj (Univerzitet u Dablinu). Tokom trajanja projekta učesnici će zajednički raditi na modernizaciji izvođenja nastave za studente farmacije ali i na povećanju istraživačkog potencijala na javnim univerzitetima u BiH koji imaju studij farmacije. 

Prof. dr. Tamer Bego, prodekan za međunarodnu saradnju Farmaceutskog fakulteta i voditelj projekta IQPharm, ističe da glavni ciljevi projekta obuhvataju razvoj profesionalnih i pedagoških kompetencija akademskog osoblja za interaktivniji i praktičniji pristup nastavi u skladu s najboljom praksom i iskustvima partnera iz EU, kao i modernizaciju postojećih nastavnih planova i programa kroz implementaciju novih modela i pristupa, te aktivno uključivanje partnera iz realnog sektora. Nadalje, cilj je poboljšati nastavu kroz uvođenje testova retencije znanja (Knowledge Retention Evaluation Framework, KREF) i objektivno strukturiranog kliničkog ispitivanja (Objective structured clinical examination, OSCE), te usavršavanje edukatora u području stručne prakse i razvoj platforme za upravljanje i administraciju pohađanja stručne prakse za studente farmacije.