Ministrica Ankica Gudeljević je 16. februara 2021. godine putem videolinka potpisala Sporazum sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja u oblasti fizike visokih energija (CERN). U ime CERN-a Sporazum je potpisala generalna direktorica CERN-a Fabiola Gianotti, a u ime BiH ministrica civilnih poslova BiH.
Imajući u vidu da su istraživanja u oblasti fizike visokih energija važna za daljnji razvoj temeljne nauke i tehnički napredak, CERN-ova namjera je bila da ojača saradnju sa državama koje nisu članice CERN-a, a s kojima je uspostavljena saradnja.
Bosna i Hercegovina je izrazila interes za učestvovanje u naučnom programu CERN-a kako bi osnažila razvoj nauke u BiH.
Ovim sporazumom je stvoren okvir koji će osigurati dugoročne mogućnosti za učestvovanje naučnika, inženjera i tehničara iz BiH u istraživačkim projektima CERN-a kao i za pružanje takvih sličnih doprinosa o kojima će se BiH i CERN dalje dogovarati.
Tokom svog obraćanja ministrica Gudeljević je naglasila da je BiH „opredijeljena za provođenje politike Evropske unije koja se odnosi na uklanjanje barijera slobodnog kretanja znanja unutar Evrope, jačanje prekogranične pokretljivosti istraživača, studenata, naučnika i predavača.”
Dodala je i da je BiH „potpisnica Memoranduma o saradnji koji se odnosi na projekat uspostavljanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije (SEEIIST), što nam daje dodatni motiv da unapređujemo nauku u BiH.” 
I na kraju istakla je značaj i ulogu mladih bh. istraživača.
„Mladi istraživači će kroz zajedničke projekte osnažiti, ostati u svojoj zemlji i doprinijeti njenom razvoju.“